1137

นโยบายหลักในการให้บริการ

1

ภายใน 1 ชั่วโมง ทีมงานจะต้องตอบรับงานและแจ้งแผนงานการซ่อมต่อลูกค้า

1

ภายในระยะเวลา 1 วัน จะต้องมีการจัดส่งช่างเข้าถึงลูกค้าหรือหน้างาน

3

ภายในระยะเวลา 3 วัน
จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

7

ภายในระยะเวลา 7 วัน
หากไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ทัน 3 วัน
จะต้องมีการจัดหาเครื่องจักรทดแทนให้กับลูกค้าและหาแนวทางแก้ไข
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือกระบวนการทำงานของลูกค้า